Rozcestník

Kašnice
OFICIÁLNÍ STRÁNKY

1. Název
Obec Kašnice


2. Důvod a způsob založení
Obec v současném pojetí a právním postavení vznikla jako součást obecního zřízení na základě zákona č. 367/1990 Sb. o obcích (obecní zřízení). Právní postavení obcí je zakotveno primárně základním zákonem státu - Ústavou České republiky (ústavní zákon č. 1/1993 Sb.). Obecní zřízení v současné době upravuje podrobně zákon č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení).

Obec:

je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce
je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu
vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající
pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech

Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů.Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

 

3. Organizační struktura
Nejvyšším orgánem obce je pětičlenné zastupitelstvo obce. Rozhoduje ve věcech náležejících do samostatné působnosti obce. Funkční období zastupitelstva obce je čtyřleté. Iniciativními a kontrolními orgány zřizovanými zastupitelstvem jsou výbory, a to finanční a kontrolní. Obec je navenek zastupována starostou, který také dle § 99 odst. 2 zákona o obcích vykonává funkci rady obce. Výkonným orgánem obce je obecní úřad. Je tvořen starostou, místostarostou a zaměstnanci. Starosta stojí v jeho čele a je nadřízen všem zaměstnancům obecního úřadu. Starostu v době nepřítomnosti zastupuje místostarosta. Obecní úřad není dělen na odbory. Iniciativními a poradními orgány starosty jsou komise.

4. Kontaktní spojení
4.1 Kontaktní poštovní adresa
Obecní úřad
Kašnice 38
691 72 Klobouky u Brna

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
Obecní úřad
Kašnice 38
691 72 Klobouky u Brna
Možnost objednání e-službou

4.3 Úřední hodiny
Úřední hodiny starostky
Pondělí 15:00 - 18:00

Pracovní doba - podatelna

Pondělí 8:00 - 18:00

Úterý 7:00 - 14:00

Středa 8:00 - 17:30

Přestávka na oběd: 12:00 - 12:30


Úřední hodiny - podatelna
Pondělí 13:00 - 17:00

Středa 13:00 - 17:00

4.4 Telefonní čísla
519 419 379
4.5 Adresa internetové stránky
http://www.kasnice.cz/

 
4.6 Adresa podatelny
Obecní úřad
Kašnice 38
691 72 Klobouky u Brna

4.7 Elektronická adresa podatelny
kasnice@kasnice.cz
(možnost použití elektronického podpisu)
 
4.8 Datová schránka
xjka2n9
 


5. Případné platby lze poukázat
1382112319/0800 (Česká spořitelna a.s.)
Variabilní symboly pro platby:

Poplatník označí veškeré své platby rodným číslem 

6. Identifikační číslo (IČO)
00600181
 


7. Plátce daně z přidané hodnoty – Daňové identifikační číslo (DIČ)

8. Dokumenty
8.1 Seznamy hlavních dokumentů
Hlavním regulačním dokumentem je Územní plán obce
Vyhlášky a nařízení
Zápisy z jednání ZO
Jednací řád
8.2 Rozpočet
 
Veškeré informace v rubrice Hospodaření obce

9. Žádosti o informace
Žádat o informace lze:osobně na v úředních dnech a hodinách.
telefonicky na čísle: Kontakty
není-li žadateli na ústně (osobně či telefonicky) podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci takto poskytnutou za dostačující, je třeba podat žádost písemně
formulář písemné žádosti můžete doručit:elektronicky (e-mailem) na adresu: podatelna@mnves.cz
elektronickou podatelnou
poštou na adresu: Kontakt
Ze žádosti musí být patrno, kterému subjektu je určena a kdo ji podal. Neobsahuje-li žádost tyto údaje, žádost se odloží.
Formuláře
Žádosti o informace


10. Příjem podání a podnětů
10.1 místo a způsob podání a podnětů
osobně na Úřadě v úředních dnech a hodinách
telefonicky na čísle: Kontakty
elektronicky (e-mailem) na adresu: podatelna@mnves.cz
elektronickou podatelnou
poštou na adresu: Kontakt
 
10.2 Opravné prostředkyOpravné prostředky lze podávat písemně:
osobním podáním na Obecním úřadě
poštou na adresu Obecní úřad  k rukám starosty
Opravné prostředky proti rozhodnutí vydaným obecním úřadem se podávají ve lhůtách a způsobem stanovených zvláštními předpisy. Ve vydaných správních rozhodnutích je uvedeno poučení o odvolání, které v konkrétním případě stanoví postup odvolatele při podání odvolání.

Většinou lze opravný prostředek podat do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí, pokud není v rozhodnutí nebo právním předpisem stanoveno jinak.

10.3 Formuláře
Ke stažení v sekci Formuláře

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací
Návody pro řešení běžných životních situací, např. přihlášení k trvalému pobytu, ověření shody opisu nebo kopie s listinou, ověření pravosti podpisu a mnoho dalších včetně potřebných formulářů nebo jejich vzorů naleznete zde https://www.mvcr.cz/rady-a-sluzby.aspx 

Další důležité informace získáte zde:  https://www.portal.gov.cz 

 


11. Předpisy
11.1 Nejdůležitější používané předpisy
Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž Městys Moravská Nová Ves jedná:
Ústava České republiky (ústavní zákon č. 1/1993 Sb.)
Listina základních práv a svobod (usnesení č. 2/1993 Sb.)

Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž obec jedná a rozhoduje, patří především následující zákonné normy v platném znění včetně pozdějších změn a doplňků:

zák. č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
zák. č. 152/1994 Sb. o volbách do zastupitelstev v obcích, ve znění pozdějších předpisů
zák. č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů
zák. č. 200/1990 Sb. o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
zák. č. 301/2004 Sb. o matrikách, ve znění pozdějších předpisů
prováděcí vyhláška č. 207/2001 k zákonu o matrikách
vyhl. 326/2000 sb. Vyhláška Ministerstva vnitra o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy, o způsobu použití a umístění čísel k označení budov, o náležitostech ohlášení o přečíslování budov a o postupu a oznamování přidělení čísel a dokladech potřebných k přidělení čísel
zák. č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
zák. č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů
zák. č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů
zák. č. 84/1990 Sb. o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů
nař. vlády 343/2000 Sb., kterým se zrušují nařízení vlády č. 475/1990 Sb., kterým se určují pověřené obecní úřady, ve znění nařízení vlády č. 315/1995 Sb., a nařízení vlády č. 82/1992 Sb., kterým se určují další pověřené obecní úřady
zák. č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
zák. č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
zák. č. 576/1990 Sb. o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky, ve znění pozdějších předpisů
zák. č. 455/1991 o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů
zák. č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
zák. č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
zák. č. 143/1992 Sb. o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů
nař. vlády 37/2003 Sb. o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev
zák. č. 280/2009 Sb. daňový řád, ve znění pozdějších předpisů
zák. č. 338/1992 Sb. o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů
zák. č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
zák. č. 273/2008 Sb. o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů
zák. č. 21/2006 Sb. o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování)
zák. č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů
zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
vyhl. MV č. 231/1996 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přestupcích
zákoník práce č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů
zák. č. 148/1998 Sb. o ochraně utajovaných skutečností, ve znění pozdějších předpisů
zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů
zák. č. 301/2000 Sb. o matrikách, ve znění pozdějších předpisů
Prováděcí vyhláška č. 207/2001 k zákonu o matrikách
zák. č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů
zák. 513/1991 Sb. – Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
nař. vlády č. 364/1999 Sb. o součinnosti orgánů státní správy s obcemi
zák. č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy, ve znění pozdějších předpisů
zák. č. 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu, ve znění pozdějších předpisů
zákon o obchodních korporacích č.90/2012 Sb.
 

11.2 Vydané právní předpisy
Vyhlášky
Nařízení
Vnitřní předpis
Řády

 


 
12. Úhrady za poskytování informací
12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací
za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím:

Úkon
Množství
Cena
Tisk nebo kopírování černobíle
- 1 strana formátu A4
1,- Kč
 
- 1 strana formátu A3
2,- Kč
Tisk barevně
- 1 strana formátu A4
20,- Kč
Kopírování na datové nosiče
- 1 ks nenahrané diskety
10,- Kč
 
- 1 ks kopírování diskety
20,- Kč
 
- 1 ks nenahraného CD
20,- Kč
 
- 1 ks kopírování CD
40,- Kč
Kopírování a úkony na vlastní disketě (CD) žadatele je nepřípustné
Poštovné + balné
- dle druhu zásilky a dle platných ceníků
Telefonní a faxové poplatky
- dle sazeb operátorů
 
Mzda (činnost při zpracování informace)
 
50,- /hod.
Vzniknou-li při poskytování informací další nutné výdaje, např. zpoplatnění dalšími subjekty, specifické služby, apod., budou tyto výdaje zahrnuty do vyúčtování celkové úhrady.

12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.
 
13. Licenční smlouvy
13.1. Vzory licenčních smluv
Nejsou uzavřeny licenční smlouvy.

13.2. Výhradní licence
Dosud nebyly žádné poskytnuty.


 
14. Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb.
Výroční zprávy

 
Další informace
A. Poskytnuté informace
Poskytnuté informace
 

B. Informace o územním plánu
Důvodem pro zpracování územního plánu města je nutnost reagovat na aktuální potřebu aktualizovat rozvojové záměry města ve všech funkcích a vytvořit závazný podklad pro koordinaci všech investičních i neinvestičních aktivit na území města v intencích udržitelného rozvoje při respektování jeho přírodních a kulturních hodnot.

Další informace

C. Informace o územním plánu
Důvodem pro zpracování územního plánu obce je potřeba reagovat na aktuální potřebu aktualizovat rozvojové záměry obce ve všech funkcích a vytvořit závazný podklad pro koordinaci všech investičních i neinvestičních aktivit na území obce v intencích udržitelného rozvoje při respektování jeho přírodních a kulturních hodnot.

 

Další rubriky:

Pozvánka na akci

Kašnická traktoriáda

14. 9. 2024

 

Obec Kašnice
Kašnice 38
691 72 Kašnice

kasnice@kasnice.cz

Podatelna: Iveta Jelínková DiS.
tel: +420 519 419 379
mob: +420 608 189 583

IČ: 00600181
DIČ: CZ00600181
Datová schránka: xjka2n9

č. účtu: 1382112319/0800
Jako VS uveďte čp vašeho domu.

Starostka obce:

Ing. Jana Majerová
+420 725 111 274
starosta@kasnice.cz

Úřední hodiny starostky

Pondělí 15:00 - 18:00

Úřední hodiny - podatelna

Pondělí 13:00 - 17:00

Středa 13:00 - 17:00

Pracovní doba - podatelna

Pondělí 8:00 - 18:00

Úterý 7:00 - 14:00

Středa 8:00 - 17:30

Přestávka na oběd: 12:00 - 12:30

 

  

Čas poslední aktualizace: 05.06.2024 v 10:08
Oficiální stránky Kašnice © 2013
webdesign: Origine