Rozcestník

Kašnice
OFICIÁLNÍ STRÁNKY

KNIHOVNÍ ŘÁD

Místní lidové knihovny v Kašnici

 I.

Základní ustanovení

Čl. 1

 Poslání a činnost knihovny

 Knihovna je knihovnou základní  ve smyslu § 3 a 12 zákona č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon) a je zřízena za účelem poskytovat rovným způsobem všem občanům bez rozdílu veřejné knihovnické a informační služby ( dále jen služby ) vymezené v § 2, 4 a 12 knihovního zákona.

Čl. 2

 1.      Knihovna poskytuje uživatelům veřejné knihovnické a informační služby tak, jak jsou vymezeny v příslušných ustanoveních knihovního zákona. Jsou to zejména:

a)      Výpůjční služby

b)      Meziknihovní služby

c)      Informační služby

C1) informace o využití knihovny

C2) informace z oblasti veřejné správy

C3) přístup na internet

 

2.      Služby uvedené v odst. 1 tohoto Knihovního řádu (dále jen KŘ ) poskytuje knihovna bezplatně.

 

Knihovna poskytuje tyto placené služby: 
 

Za ztrátu nebo zničení průkazu, za vystavení nového zaplatí  čtenář  1,-Kč
Za ztrátu knihy zaplatí pořizovací cenu + poplatek 20,-Kč + upomínky
Za ztrátu časopisu zaplatí cenu časopisu + poplatek 10,-Kč + upomínky
První upomínka (po uplynutí výpůjční doby)  1,-Kč
Druhá upomínka  4,-Kč
Třetí upomínka  8,-Kč
 

Tyto služby knihovna poskytuje v souladu s požadavkem § 4, odst. 2 až 4 zák. č. 257/2001 Sb., knihovního zákona, to znamená že úhradu za ně může požadovat jen do výše skutečně vynaložených nákladů.

  

II.

Uživatelé knihovnických a informačních služeb

Čl. 3

Registrace uživatele  

1.      Uživatel knihovny se může stát každá fyzická nebo právnická osoba vydáním průkazu uživatele na základě vyplněné přihlášky ověřené knihovníkem podle osobních dokladů uživatele.

2.      Knihovna vyžaduje k registraci následující osobní údaje: jméno, příjmení, bydliště a rok narození.

3.      Děti do 15 let   se stanou uživatelem na základě písemného souhlasu zákonného zástupce .

4.      Osobní údaje uživatelů bude knihovna zpracovávat podle zákona č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, k čemuž zřizovatel schválí Směrnicí o ochraně osobních údajů v knihovně, která je přílohou tohoto KŘ.  

Čl. 4

Základní povinnosti a práva uživatelů knihovny  

1.      Uživatelé jsou povinni řídit se KŘ a dodržovat pokyny knihovníka. Musí se podrobit stanoveným opatřením, která jsou potřebná pro udržení pořádku a ochranu majetku. Jsou povinni zachovat v prostorách knihovny klid a pořádek.

2.      Jestliže uživatel nedodržuje toto opatření, může být dočasně nebo trvale zbaven práva používat služeb knihovny. Tím není zbaven odpovědnosti za způsobenou škodu a povinnosti nahradit ji podle platných předpisů a výše škody.  

3.      Připomínky, podněty a návrhy k práci knihovny je možné podávat písemně nebo ústně knihovníkovi.

 Čl. 5

Pokyny pro využívání výpočetní techniky

1.      Uživatel je povinen používat v knihovně pouze programové vybavení, které mu knihovna poskytuje.

2.      Uživateli je zakázáno kopírovat a distribuovat části operačního systému knihovny a nainstalovaných aplikací a programů v knihovně.

3.      Uživatel může kopírovat na formátované  diskety informace získané z bází dat zpřístupněných v Internetu.

4.      Uživatel nese plnou odpovědnost za své případné zásahy do konfigurace počítače, které by jakýmkoliv způsobem mohly mít vliv na provoz počítače, dále je uživatel plně odpovědný za škody vzniklé jeho neodbornou manipulací s prostředky výpočetní techniky včetně škod způsobených jim zanesenými počítačovými viry.

5.      Získané informace  a data (v jakékoliv formě, na jakémkoliv médiu) slouží výhradně k osobní potřebě uživatele a k jeho studijním účelům. Není povoleno je jakýmkoliv způsobem dále rozšiřovat, kopírovat, půjčovat, sdílet, distribuovat (ani v počítačové síti), prodávat nebo jinak využívat zejména ke komerčním účelům.

6.      Uživatel je povinen respektovat autorskoprávní ochranu dat (viz. Zákon č. 121/2000 Sb., autorský zákon).

 III.

Výpůjční řád

Čl. 6

Zpřístupňované knihovní dokumenty

1.      Knihovna půjčuje knihovní dokumenty (dále jen dokumenty) z vlastního knihovního fondu, z knihovního fondu jiné knihovny prostřednictvím meziknihovních služeb nebo prostřednictvím výměnných souborů.

2.      Meziknihovní službu zprostředkuje knihovna na požádání uživatele podle § 14 kz, vyhlášky Ministerstva kultury č. 88/2002 Sb. A metodických pokynů NK ČR.

 

Čl. 7

Rozhodnutí o půjčování

1.      Mimo knihovnu si může uživatel půjčit všechny dokumenty uvedené v čl. 6 odst. 1 tohoto KŘ s výjimkou dokumentů:

a)      Kterým by hrozilo nebezpečí nenahraditelné ztráty nebo poškození,

b)      Které jsou zapotřebí k běžnému provozu knihovny,

c)      Jejichž půjčování by bylo v rozporu s obecnými právními předpisy( porušení autorských práv, šíření fašistické, rasistické, pornografické literatury apod.),

d)     Které byly vypůjčeny z jiných knihoven prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby s podmínkou výpůjčky v pouze v prostorách knihovny. 

 

Čl. 8

Postupy při půjčování

1.      Před převzetím výpůjčky si má uživatel dokument prohlédnout, ihned ohlásit všechny závady a ověřit si zápis závad ve výpujčním tiskopise, resp. V poznámce automatizovaného výpůjčního systému.

2.      Uživatel svým podpisem potvrdí výpůjčku (zvlášť u dokumentů vypůjčených meziknihovní službou a z výměnných souborů).

3.      Uživatel může požádat o rezervaci dokumentu (písemně)

 

Čl. 9

Výpůjční lhůty

1.      Výpůjční lhůta pro půjčování mimo knihovnu  je zpravidla 2 měsíc. Výpůjční lhůta může být prodloužena až třikrát o jeden měsíc, požádá-li o to uživatel před jejím uplynutím a nežádá-li dokument další uživatel.  V odůvodněných případech je možné povolit novou půjčku téhož dokumentu, ale jen po jeho předložení.

2.      Knihovna je oprávněna  bez udání důvodů stanovit kratší výpůjční lhůtu, případně žádat vrácení půjčeného dokumentu před uplynutím výpůjční lhůty.

 

Čl. 10

Vrácení vypůjčeného dokumentu  

1.      Uživatel je povinen vrátit vypůjčený dokument v takovém stavu, v jakém si jej vypůjčil. Jinak nese odpovědnost za všechny zjištěné závady a je povinen uhradit knihovně náklady na opravu dokumentu, popřípadě uhradit škodu jako při ztrátě dokumentu.

2.      Je zakázáno zpracovávat text vypůjčeného dokumentu graficky podtrhováním, zvýrazňováním, psaním poznámek na okraj a nebo jiným způsobem do vypůjčeného dokumentu zasahovat. 

 

Čl. 11

Práva a povinnosti uživatelů pro půjčování mimo knihovnu

1.      Pro půjčování knihovních fondů platí ustanovení občanského zákoníku o půjčování věcí.

2.      Mimo knihovnu může mít uživatel vypůjčeno zpravidla nejvýše 30 dokumentů.

3.      Uživatel nesmí vypůjčený dokument půjčovat dalším osobám. Ručí za něj po celou dobu výpůjčky.

4.      Uživatel ručí za vypůjčený dokument do té doby, dokud má knihovna o výpůjčce záznam. Při vrácení dokumentu uživatel  na vyžádání obdrží potvrzení o vrácení.

5.      Jestliže uživatel nevrátí půjčený dokument ve stanovené  lhůtě, účtuje knihovna uživateli poplatek z prodlení.

6.      Jestliže uživatel ani po upomenutí půjčený dokument nevrátí, bude se vrácení vymáhat právní cestou. Při vymáhání půjčeného dokumentu právní cestou účtuje knihovna manipulační poplatek jako náhradu za náklady spojené s přípravou tohoto vymáhání i náklady právního zastoupení.

7.      Do vypořádání pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.

  

IV.

Postihy nedodržení ustanovení Knihovního řádu

 Čl. 12

Ztráty a náhrady

1.      Uživatel je povinen bezodkladně hlásit ztrátu nebo poškození dokumentu a ve lhůtě stanovené knihovnou nahradit škodu.

2.      O způsobu náhrady dokumentu rozhoduje knihovna. Může požadovat náhradu škody uvedením do původního stavu obstaráním náhradního výtisku téhož dokumentu ve stejném vydání a vazbě nebo vázané kopie ztraceného dokumentu. Jestliže uvedení do původního stavu není možné nebo účelné, může knihovna požadovat jako náhradu totéž dílo v jiném vydání, jiné dílo, anebo finanční náhradu. Finanční náhradu stanovuje knihovna.

3.      Uživatel je povinen hradit i všechny náklady, které knihovna v souvislosti se ztrátou vznikly.

4.      Do vyřešení způsobu nahrazení ztráty a uhrazení všech pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.

 Čl. 13

Poplatky za přestupky proti Knihovnímu řádu

1.      Poplatek z prodlení:

a)      Povinnost platit poplatek z prodlení nastává dnem, který následuje po skončení stanovené výpůjční lhůty. Připadá–li poslední den  stanovené lhůty na den, kdy je knihovna zavřená, posunuje se na nejbližší další den.

2.      Vymáhání nevrácených výpůjček:

a)      Nezávisle na vymáhání  poplatků  z prodlení  vymáhá  knihovna   upomínkami 

vrácení dokumentů. Po čtyřech bezvýsledných  upomínkách ( z nichž  poslední

je doporučený dopis obecního úřadu ) následuje vymáhání právní cestou.

3.      Ztráta průkazu uživatele:

                  a)   Za manipulaci a vystavení duplikátu  průkazu   uživatele   ztraceného  v období  

                        jeho platnosti ( původní nebo obnovené ) se účtuje manipulační poplatek.  

 

Čl. 14

Náhrada všeobecných škod

1.      Uživatel je povinen nahradit škodu zaviněnou přímo nebo zanedbáním povinností (podle občanského zákoníku, § 442, odst. 2, kde se stanoví: „ Škoda se hradí v penězích, požádá-li však o to poškozený a je-li to možné a účelné, hradí se škoda uvedením do předešlého stavu“).

2.      Za škody způsobené na ostatním majetku knihovny odpovídá uživatel podle obecně platných předpisů.

 V.

Závěrečná ustanovení  

1.      Výjimky z KŘ povoluje vedoucí knihovny.

2.      Nedílnou součástí KŘ jsou přílohy.

3.      Ruší se knihovní řád ze dne 10.11. 1999.

4.      Tento knihovní řád platí na dobu neurčitou.

 

VI.

Přílohy Knihovního řádu

1.      Ceník placených služeb a poplatků Místní lidové knihovny v Kašnici.

 

V Kašnici                                                                                                      razítko

Dne 10.10. 2002                                                                             podpis vedoucího knihovny

Příloha č.1

 

Příloha knihovního řádu.

Poplatky:

 

1.      ztráta, zničení, za vystavení nového průkazu…...…………………………………..1,-Kč

2.      při první upomínce………………………………………...poplatek za poštovné + 4,-Kč

3.      při druhé upomínce………………………………………..poplatek za poštovné + 8,-Kč                      

4.      při ztrátě knihy (dokumentu)

pořizovací cena díla + 20,- Kč poplatek za ztrátu + upomínky

5.      při ztrátě časopisu

pořizovací cena časopisu  + 10,-Kč poplatek za ztrátu + upomínky

6.   v případě nezaplacení poplatků vymáhá se  právní cestou, všechny výdaje hradí uživatel

 

V Kašnici                                                                                                             razítko

Dne 10.10. 2002                                                                                                  podpis  

 

Příloha č.2

Směrnice o ochraně osobních údajů.

a)      Osobní údaje jsou součástí přihlášky do knihovny:

Jméno, příjmení, bydliště a rok narození 

b)      Osobní údaje shromažďujeme pouze stanovenému účelu a tím je zápis do průkazu

uživatele.

c)      Osobní údaje se shromažďují pouze k potřebám knihovny při zápisu uživatele.

 

V Kašnici                                                                                                            razítko

Dne  10.10. 2002                                                                                                 podpis                           

Příloha č.3

 DODATEK KNIHOVNÍHO ŘÁDU  č. 1

 Poplatky za papír a barvu ( toner Panasonic laserjet ) při tisku z internetu.

1 fotokopii jednostránkovou – 2,00 Kč
1 fotokopii oboustránkovou  - 2,50 Kč
 

Schváleno na veřejném zasedání OÚ 21.9. 2005

 

V Kašnici    21.9. 2005                                                                     podpis starosty

Pozvánka na akci

Kašnická traktoriáda

14. 9. 2024

 

Obec Kašnice
Kašnice 38
691 72 Kašnice

kasnice@kasnice.cz

Podatelna: Iveta Jelínková DiS.
tel: +420 519 419 379
mob: +420 608 189 583

IČ: 00600181
DIČ: CZ00600181
Datová schránka: xjka2n9

č. účtu: 1382112319/0800
Jako VS uveďte čp vašeho domu.

Starostka obce:

Ing. Jana Majerová
+420 725 111 274
starosta@kasnice.cz

Úřední hodiny starostky

Pondělí 15:00 - 18:00

Úřední hodiny - podatelna

Pondělí 13:00 - 17:00

Středa 13:00 - 17:00

Pracovní doba - podatelna

Pondělí 8:00 - 18:00

Úterý 7:00 - 14:00

Středa 8:00 - 17:30

Přestávka na oběd: 12:00 - 12:30

 

  

Čas poslední aktualizace: 25.03.2024 v 17:08
Oficiální stránky Kašnice © 2013
webdesign: Origine